Facebook YouTube Instagram LinkedIn

Klazula RODO

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO) informujemy, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Teatr im. Jana Kochanowskiego z siedzibą w Opolu, Pl. Teatralny 12, 45-056 Opole.
 • Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, jest nim p. Bożena Krawczuk. W sprawie udzielania informacji dotyczących Pani/Pana danych osobowych prosimy kontaktować się pod adresem e-mail:iod@teatropole.pl
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji/przyszłych rekrutacji na podstawie:
  dla umów o pracę na podstawie:
  a) realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikającego z art. 22 Kodeksu Pracy
  b) wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) na przetwarzanie danych wykraczających poza katalog określony w Kodeksie Pracy,
  c) prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest obrona przed roszczeniami oraz zweryfikowanie kompetencji kandydata (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  dla umów cywilnoprawnych na podstawie:
  a) realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
  b) prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim obrona przed roszczeniami
  oraz jest zweryfikowanie kompetencji kandydata (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu przyszłych rekrutacji w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana odrębnej zgody na takie przetwarzanie zgodnie z podstawą z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane dostawcy systemu poczty elektronicznej.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacji.
  W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przyszłe rekrutacje- do odwołania zgody, lecz nie dłużej niż 6 miesięcy.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz odwołania zgody w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji.
 • Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
 • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w formie profilowania.
Skip to content