Facebook YouTube Instagram LinkedIn

Regulamin sprzedaży biletów

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW, BILETÓW OTWARTYCH, VOUCHERÓW I KARNETÓW NA SPEKTAKLE WŁASNE TEATRU IM. J. KOCHANOWSKIEGO W OPOLU

ZASADY OGÓLNE

1. Przed dokonaniem zakupu prosimy o zapoznanie się̨ z Regulaminem sprzedaży biletów na spektakle własne Teatru im. J. Kochanowskiego w Opolu.
2. Bilety na spektakle i wydarzenia własne Teatru można kupować w kasie lub za pośrednictwem strony internetowej.
3. Bilety dostępne na stronie internetowej Teatru im. J. Kochanowskiego w Opolu można kupować́ za pomocą płatności elektronicznych, w nominalnych cenach bez dodatkowych opłat. W przypadku problemów występujących w czasie dokonywania płatności przez Internet, należy kontaktować́ się̨ z podmiotem obsługującym płatności, czyli PayU (patrz: Formy płatności i realizacja zakupu, pkt. 1). Zawarcie umowy sprzedaży online pomiędzy kupującym a Teatrem następuje za pośrednictwem strony internetowej Teatru i wymaga spełnienia następujących warunków:

a) podania danych kupującego: imienia i nazwiska, miejsca i adresu zamieszkania, adresu e-mail (uwaga: należy sprawdzić, czy podany adres e-mail jest prawidłowy, w przypadku błędu w adresie otrzymanie wiadomości potwierdzającej dokonanie transakcji będzie niemożliwe),
b) zaakceptowania przez kupującego warunków Regulaminu,
c) złożenia przez kupującego zamówienia online,
d) uiszczenia przez kupującego opłaty za zamówienie za pośrednictwem portalu do internetowych płatności www.platnosci.pl,
e) otrzymania przez kupującego potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez kupującego adres e-mail.

3. Prosimy o przemyślany zakup biletów, gdyż zwroty nie są przyjmowane. Istnieje natomiast możliwość zamiany zakupionych biletów na spektakl w innym terminie. Zamiany można dokonać najpóźniej 1 dzień przed terminem spektaklu, na który zakupiony był bilet.
4. Panel KUP BILET służy wyłącznie do zakupu biletów i nie dotyczy ich rezerwacji. Brak biletów w sprzedaży internetowej nie oznacza braku biletów w kasie biletowej Teatru.
6. Sprzedaż̇ biletów on-line na dany za spektakl kończy się na 10 minut przed planowym rozpoczęciem spektaklu.
7. Teatr zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży w każdej chwili, bez podania przyczyny.
8. Jednorazowo można dokonać zakupu on - line nie więcej niż 15 biletów przy każdym logowaniu.
9. W sprzedaży on-line dostępne są bilety normalne i ulgowe. Bilety ulgowe bez udokumentowania prawa do ulgi nie uprawniają do wejścia na widownię – będą uznane za nieważne. W Teatrze nie obowiązują żadne dopłaty do biletów wyrównujące różnice w cenach. Teatr zastrzega sobie prawo do nieudzielania zniżek na wybrane spektakle, w szczególności spektakle zamknięte, eventy, spektakle premierowe, wydarzenia specjalne, spektakle wieczoru sylwestrowego, spektakle gościnne.

Ulgi przysługują̨:
- emerytom,
- rencistom,
- studentom, którzy nie ukończyli 26. roku życia,
- osobom niepełnosprawnym,
- uczniom szkół podstawowych i średnich.

10. Zwroty biletów zakupionych za pośrednictwem Internetu lub w kasie możliwe są̨ jedynie w przypadku odwołania spektaklu. Informacje na temat dokonywania zwrotu biletów będą̨ udzielane w kasie biletowej Teatru, pod nr. tel. (+48) 77 454 59 41.
11. Spektakle rozpoczynają się punktualnie, widzowie spóźnieni nie będą wpuszczani na widownię i nie przysługuje im prawo do wymiany lub zwrotu pieniędzy za bilet. Teatr ma również prawo odmówić wejścia na widownię osobie pod wpływem alkoholu i substancji odurzających.
12. Teatr zastrzega sobie prawo dokonywania zmian Regulaminu a także odwołania spektakli i wydarzeń bez podania przyczyny.
13. Faktura może zostać wystawiona wyłącznie na tę osobę fizyczną lub firmę, która zakupiła bilety.
14. Zapotrzebowanie na możliwość wystawienia faktury należy zgłosić przed zakupem biletów oraz należy podać niezbędne dane.
15. Widzów z niepełnosprawnością ruchową uprzejmie prosimy o poinformowanie o niepełnosprawności w momencie zakupu lub rezerwacji biletów. Pozwoli nam to zadbać o odpowiednią organizację Państwa odwiedzin. Ze względu na układ widowni liczba miejsc dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich jest ograniczona.

KASA BILETOWA

1. Kasa biletowa mieści się w holu, przy głównym wejściu do Teatru.
3. W miesiącach lipiec-sierpień kasa pozostaje zamknięta. Istnieje możliwość otwarcia kasy biletowej w drugiej połowie sierpnia. Teatr na stronie internetowej informuje, w jakim terminie kasa zostanie ponownie otwarta. Sprzedaż biletów on-line prowadzona jest cały czas, bez względu na porę roku czy przerwy w pracy Teatru.

FORMY PŁATNOŚCI I REALIZACJA ZAKUPU ON-LINE

1. Płatności za bilety obsługiwane są przez PayU S.A., z siedzibą w Poznaniu, ul. Marcelińska 90, za pośrednictwem portalu internetowego www.platnosci.pl. Brak bankowego potwierdzenia, powoduje, iż pieniądze pobrane przez operatora płatności mogą być wykorzystane przy kolejnym zakupie lub zwrócone na konto bankowe Kupującego. O sposobie postępowania w takiej sytuacji Kupujący zostanie poinformowany mailowo przez operatora płatności – Firmę PayU S.A., właściciela portalu payu.pl /www.payu.pl/kontakt/, z którym należy się wówczas bezpośrednio skontaktować, wysyłając e-mail na adres: elektroniczna/pomoc@payu.pl/ lub dzwoniąc pod numer: 61 630 60 05. Jednocześnie Teatr nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie skutki prawne wynikające z nieprawidłowości w działaniu systemu wyżej wymienionej spółki.
2. Płatność e-przelewem musi być dokonana w ciągu 45 minut od chwili wyboru miejsca, po bezskutecznym upływie tego czasu rezerwacja zostaje anulowana. Bilety pozostają własnością Teatru do czasu odnotowania przez Teatr dokonania zapłaty za bilet przez bank Kupującego.
3.Teatr nie ponosi odpowiedzialności za:
- skutki podania przez kupującego nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia,
- wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu oraz sieci internet,
- za bilety zagubione przez kupującego. Nie wystawiamy duplikatu zagubionego biletu.
- wiadomości lub inne dane zagubione lub utracone w sieci internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji.
4. Płatności za bilety w kasie Teatru można dokonać gotówką lub kartą płatniczą. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przerwy w obsłudze płatności kartą spowodowane przez operatora systemu.

ODBIÓR BILETÓW

1. Bilety zakupione przez internet zostają przesłane na adres mailowy podany przez Kupującego podczas transakcji, w postaci biletu elektronicznego z kodem QR. W przypadku jakichkolwiek problemów z pobraniem biletu elektronicznego, bądź jeśli bilet nie zostanie przesłany na skrzynkę pocztową Kupującego, należy skontaktować się z kasą biletową Teatru pod adresem e-mail: kasa@teatropole.pl
2. Widzowie, wchodząc na spektakl, nie muszą posiadać wydrukowanego biletu zakupionego on-line. Można bilet okazać na nośniku elektronicznym (telefon, tablet itp.)

REZERWACJE BILETÓW

1. Rezerwacji biletów można dokonać́ bezpośrednio w kasie Teatru lub telefonicznie.
2. Nie prowadzimy rezerwacji biletów w dniu spektaklu. W dniu spektaklu możliwy jest wyłącznie zakup biletów w kasie lub on-line.
3. Termin odbioru biletów zarezerwowanych telefonicznie lub w kasie biletowej Teatru wynosi do 5 dni roboczych po dokonaniu rezerwacji, jednak nie później niż na 2 dni przed dniem prezentacji spektaklu. Po tym terminie rezerwacje są automatycznie anulowane, a miejsca skierowane do ponownej sprzedaży.

REZERWACJE GRUPOWE

1. Rezerwacje grupowe prowadzone są dla grup liczących co najmniej 20 osób. Opiekun grupy liczącej co najmniej 20 osób otrzymuje bilet bezpłatny.
2. Wpłaty zaliczki za zarezerwowane bilety należy dokonać w kasie Teatru lub za pomocą linku przesłanego na mail organizatora grupy, przelewem na konto Teatru. W przypadku płatności przelewem należy wpisać w tytule przelewu imię, nazwisko, nazwę instytucji, na którą ma być wystawiona faktura za bilety.
2. Wartość zaliczki musi być równa wartości co najmniej 50% liczby zamówionych biletów.
3. W przypadku wcześniejszej rezerwacji brak pełnej płatności za bilety najpóźniej do 7 dni przed spektaklem powoduje automatyczne anulowanie rezerwacji i skierowanie miejsc do ponownej sprzedaży.
4. W okresie na 6 dni przed datą spektaklu do dnia prezentacji spektaklu można dokonać zakupu biletu grupowego tylko u aktywnego sprzedawcy lub w kasie z płatnością natychmiastową o ile będą dostępne wolne miejsca.

BILET OTWARTY/VOUCHER

1. Wydawcą otwartego biletu/vouchera jest Teatr
2. Otwarty bilet/voucher jest wydany na okaziciela i uprawnia go do jego wymiany na jednoosobowy bilet na dowolny spektakl grany w Teatrze zgodnie z aktualnym repertuarem, w stałej cenie oraz z określonym terminem ważności.
3. Termin ważności otwartego biletu/vouchera określony jest na bilecie.
4. Realizacja otwartego biletu/vouchera po upływie terminu ważności jest niemożliwa.
5. Wymiany otwartego biletu/vouchera na bilet wstępu na spektakl można dokonać tylko w kasie Teatru.
6. Otwarty bilet/voucher nie obowiązuje na spektakle zamknięte, eventy, spektakle premierowe, wydarzenia specjalne, spektakle grane w sylwestra, spektakle gościnne.
7. Wymiany otwartego biletu/vouchera na bilet można dokonać tylko w kasie Teatru na podstawie wcześniej dokonanej rezerwacji.
8. Rezerwacja biletu na spektakl jest możliwa, jeżeli w dniu dokonywania rezerwacji na wybrany spektakl w danym terminie są wolne miejsca na widowni.
9. W przypadku odwołania spektaklu, na który otwarty bilet/voucher został zrealizowany (zamieniony na bilet), Teatr zobowiązuje się do przyjęcia zwrotu biletu lub zaproponowania biletu na ten sam spektakl, a jeśli to niemożliwe - na inny spektakl, grany do końca danego roku kalendarzowego.
10. Otwarty bilet/voucher nie podlega zwrotowi.
10. Bilety na wybrany przez widza spektakl ze zrealizowanego otwartego biletu/vouchera nie podlegają wymianie ani zwrotowi.
11. Za niezrealizowany otwarty bilet/voucher nie przysługuje zwrot pieniędzy.
12. Niniejszy regulamin uważany jest za zaakceptowany przez nabywcę w momencie zakupienia biletu otwartego/ vouchera.

KARNETY

1. Klienci mogą zakupić w danym sezonie karnety na 8 lub 5 wejść do teatru.
2. Karnet jest drukowany w ramach jednego wspólnego wydruku na wszystkie wejścia
3. Użytkownik jest zobowiązany do wcześniejszej rezerwacji wybranego spektaklu, który chce obejrzeć w ramach posiadanego karnetu oraz okazania przed spektaklem karnetu w kasie.
4. W przypadku zakupu Karnetów obowiązują ceny specjalne ustalone przez Teatr.
5. Do zakupu Karnetów nie znajdują zastosowania zniżki lub rabaty wynikające z zakupu biletów na wydarzenia organizowane przez Teatr.
6. Karnet ważny jest od dnia zakupu do terminu zaznaczonego na karnecie.
7. Karnet można nabyć w kasie Teatru oraz on-line.
8. Karnety nie podlegają zwrotowi ani wymianie. Prosimy o rozważne dokonywanie zakupów, ponieważ nie ma możliwości zwrotu karnetów i żądania zwrotu pieniędzy.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO) informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Teatr im. Jana Kochanowskiego z siedzibą w Opolu, Pl. Teatralny 12, 45-056 Opole.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, jest nim p. Bożena Krawczuk. W sprawie udzielania informacji dotyczących Pani/Pana danych osobowych prosimy kontaktować się pod adresem e-mail: iod@teatropole.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu sprzedaży biletów – zgodnie z podstawą z art. 6 ust. 1 lit. b RODO
4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane firmie hostingowej umożliwiającej wysłanie wiadomości e-mail, administrującej stroną internetową, dostawcy systemu do sprzedaży biletów, do podmiotu obsługującego płatności.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zrealizowania umowy oraz przez czas wyznaczony przepisami prawa m.in. ustawy o rachunkowości.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do kupna biletów.
9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
10. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w formie profilowania.

Skip to content