Nowa jakość teatru

19 lipca 2019

8 sierpnia 2019 r. pomiędzy Teatrem im. Jana Kochanowskiego w Opolu a firmą Techbud Sp. z o.o. podpisana została umowa dotycząca projektu “Nowa Jakość Teatru – przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne”.

Projekt obejmuje swoim zakresem następujące działania:

  1.  przebudowę systemu wentylacji i klimatyzacji w budynku teatru (Duża Scena, Mała Scena, Scena Bunkier oraz Foyer),
  2. przebudowę głównej fasady teatru z przyległym otoczeniem oraz przebudowę pomieszczeń na Centrum Edukacji Kulturalnej w teatrze,
  3. modernizację systemu elektroakustycznego scen teatralnych oraz systemu oświetleniowego Małej Sceny,
  4. przebudowę i modernizację istniejącego zasilania budynku.

Wykonanie prac budowlanych nastąpi do 24.08.2020, zgodnie z harmonogramem realizacji robót, który umożliwi funkcjonowanie jednostki i prowadzenie jej działalności statutowej bez szkody dla widza. Przebudowę Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu realizować będzie firma Techbud Sp. z o.o.

Skala inwestycji jest bardzo duża. To największa modernizacja od czasu otwarcia budynku „Kochanowskiego” ponad 40 lat temu. Modernizacja teatru to część szerszego projektu, wartego łącznie blisko 25,2 mln zł. 14,2 mln zł tej kwoty stanowi unijne dofinansowanie, zaś blisko 11 mln zł stanowią pieniądze z kasy województwa. Budynek teatru zmieni się nie tylko z zewnątrz – na bardziej nowoczesny, otwarty i jasny ale również wewnątrz, choćby poprzez budowę nowych pomieszczeń na cele edukacyjne.

Tytuł Projektu: Nowa jakość Teatru – przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne

Nr umowy: POIS.08.01.00-00-0062/17-00

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura I Środowisko 2014-2020;

Oś priorytetowa 08 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie 8.1. Dziedzictwo kulturowe i kultura

Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu jest finansowany z budżetu Województwa Opolskiego.