Facebook YouTube Instagram LinkedIn

Klauzula RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB WNIOSKUJĄCYCH O UDZIELENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Teatr im. Jana Kochanowskiego
z siedzibą w Opolu, Pl. Teatralny 12, 45-056 Opole.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, jest nim p. Bożena Krawczuk.
W sprawie udzielania informacji dotyczących Pani/Pana danych osobowych prosimy kontaktować się pod adresem e-mail: iod@teatropole.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
– realizacji prawa dostępu do informacji publicznej– na podstawie realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym -art. 6 ust. 1 lit. c, e RODO
– realizacji procesu przyjmowania i rozpatrywania wpływających skarg
i wniosków na podstawie realizacji zadania w interesie publicznym- art. 6 ust. 1 lit. e RODO.
4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi
w zakresie prowadzenia serwisu, innym podmiotom, gdy wynika to z przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas określony w zgodne
z kategoriami archiwalnymi, o których mowa w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.
8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji wniosku o udostępnienie danych w trybie dostępu do informacji publicznej.
9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
10. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu oraz na ich podstawie nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje.

Skip to content