Facebook YouTube Instagram LinkedIn

Klauzula RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB WNIOSKUJĄCYCH O UDZIELENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Teatr im. Jana Kochanowskiego
z siedzibą w Opolu, Pl. Teatralny 12, 45-056 Opole.

2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, jest nim p. Bożena Krawczuk.
W sprawie udzielania informacji dotyczących Pani/Pana danych osobowych prosimy kontaktować się pod adresem e-mail: iod@teatropole.pl.

3) Pani/Pana dane osobowe zawarte we wniosku o dostęp do informacji publicznej przetwarzane będą w celu:

  • realizacji prawa dostępu do informacji publicznej– na podstawie realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym -art. 6 ust. 1 lit. c, e RODO
  • realizacji procesu przyjmowania i rozpatrywania wpływających skarg i wniosków na podstawie realizacji zadania w interesie publicznym- art. 6 ust. 1 lit. e RODO.

4) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi

w zakresie prowadzenia serwisu, innym podmiotom, gdy wynika to z przepisów prawa.

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

6) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas określony w zgodne
z kategoriami archiwalnymi, o których mowa w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.

8) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji wniosku o udostępnienie danych w trybie dostępu do informacji publicznej.

9) W przypadku kiedy wniosek został złożony przez pełnomocnika, źródłem Pani/Pana danych jest pełnomocnik.

10) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

11) Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu oraz na ich podstawie nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje.

Skip to content