Facebook YouTube Instagram LinkedIn

Klauzula RODO

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO) informujemy, iż:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Teatr im. Jana Kochanowskiego z siedzibą w Opolu, Pl. Teatralny 12, 45-056 Opole.
  • Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, jest nim p. Bożena Krawczuk. W sprawie udzielania informacji dotyczących Pani/Pana danych osobowych prosimy kontaktować się pod adresem e-mail:iod@teatropole.pl
  • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy przez Pani/Pana Pracodawcę, podmiot realizujący z Administratorem umowę gospodarczą na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO, spełnienia obowiązku prawnego wynikającego m.in. z ustawy o rachunkowości na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz dochodzenia roszczeń art.6 ust.1 lit. f RODO.
  • Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane dostawcom oprogramowania, kancelariom prawnym, hostingodawcy skrzynki mailowej, Urzędowi skarbowemu, bankom oraz innym podmiotom upoważnionym na mocy prawa.
  • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
  • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas określony przepisami prawa, m.in. ustawy o rachunkowości, przepisami prawa podatkowego, dochodzenia roszczeń.
  • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania oraz wyrażenia sprzeciwu.
  • Podanie danych osobowych jest warunkiem umownym.
  • Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
  • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą przetwarzane w formie profilowania
Skip to content