ENGLISH BELOW

Nawiązując do tradycji poszukiwań teatralnych realizowanych w latach 1959-1964 w Opolu przez Jerzego Grotowskiego i Teatr 13 Rzędów, Teatr im. Jana Kochanowskiego utworzył nową przestrzeń teatralną o nazwie Modelatornia, przeznaczoną na innowacyjne i eksperymentalne projekty artystyczne. By umożliwić twórcom otwarty dostęp do niej, Teatr im. Jana Kochanowskiego powołał Konkurs na Projekt Teatralny w ramach programu Modelatornia. Intencją pomysłodawców Konkursu jest zainicjowanie i prowadzenie we współczesnym kontekście kulturowym, społecznym, politycznym i artystycznym poszukiwań odnoszących się twórczo do zaproponowanej przez Grotowskiego formuły zawodowy teatr eksperymentu.

Ogłaszając Konkurs nie chcemy nawiązywać bezpośrednio do estetyki i metod twórczych wypracowanych przez Teatr 13 Rzędów i Teatr Laboratorium, choć oczywiście interesują nas działania nimi inspirowane. Wskazując na związek z tradycją zespołu Grotowskiego odwołujemy się przede wszystkim do jego opolskiego okresu. Teatr 13 Rzędów korzystał twórczo z osiągnięć i propozycji europejskiej awangardy teatralnej i artystycznej, wypróbowując tkwiące w nich możliwości i rozwijając oryginalny język teatralny. Jednocześnie mierzył się z ważnymi dla młodych twórców elementami dziedzictwa kultury europejskiej i polskiej, rozpoznając w teatralnym boju ich współczesne znaczenia i wartości. W efekcie powstawał teatr o eksperymentalnej formie artystycznej, podejmujący fundamentalne problemy ideowe i konfrontujący widzów z ich oryginalnym ujęciem scenicznym.

W nadziei na znalezienie i umożliwienie realizacji podobnych przedsięwzięć ogłaszamy coroczny Konkurs na Projekt Teatralny w ramach programu Modelatornia. Celem jego poszczególnych edycji jest wyłonienie dwóch projektów finansowanych przez Teatr im. Kochanowskiego w Opolu, realizowanych na scenie Modelatornia, przy włączeniu do współpracy członków zespołu Teatru.


Referring to the traditions of theatrical explorations conducted in 1959-1964 in Opole by Jerzy Grotowski and the 13 Rzędów (13 Rows) Theatre, the Jan Kochanowski Theatre created a new theatrical space called Modelatornia, intended for innovative and experimental artistic projects. In order to enable the creators open access to Modelatornia, the Jan Kochanowski Theatre established a Competition for a Theatrical Project, within the framework of the Modelatornia programme. The intention of the Competition’s originators was to, in the modern cultural, social, political and artistic context, initiate and conduct explorations related creatively to the professional experimental theatre formula proposed by Grotowski.

By announcing the Competition, we do not want to refer directly to the aesthetics and creative methods elaborated by the 13 Rzędów Theatre and the Laboratorium (Laboratory) Theatre, although we are, of course, interested in the actions inspired by them. Pointing to the link with the tradition of Grotowski’s team, we refer to, above all, to his Opole period. The 13 Rzędów Theatre used creatively the achievements and proposals of the European theatrical and artistic avant-garde, trying out opportunities inherent in them and expanding the original theatrical language. At the same time, it faced with the elements of the European and Polish cultural heritage important for young artists, recognising their contemporary significance and values in the theatrical action. As a result, the theatre of an experimental art form, undertaking the fundamental ideological issues and confronting the audience with their original stage approach was founded.

In hope of finding and enabling the implementation of similar projects, we announce the annual Competition for a Theatrical Project within the framework of the Modelatornia programme. The aim of its particular editions is to identify two projects funded by the Jan Kochanowski Theatre in Opole, implemented on the stage of Modelatornia while including the Theatre’s team members into cooperation.

O szczegółach Konkursu dowiesz się czytając regulamin:

Rzut sceny Modelatorni:

Zgłoszenia projektów konkursowych należy dokonać w formie papierowej lub elektronicznej na adres:

Program Modelatornia
Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu
Plac Teatralny 12
45-056 Opole
e-mail: biuro@teatropole.pl

 
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Dofinansowano ze środków budżetu Województwa Opolskiego

Patroni konkursu: